Hoe verloopt het proces na aanmelding

 • Je ontvangt meestal binnen twee weken na het aanmelden van de klacht bericht of de klacht in behandeling kan worden genomen en welke behandelaar/klachtenfunctionaris is toegewezen.
 • De behandelaar neemt contact op met alle betrokkenen en gaat in gesprek met hen.
 • Daarna zal de behandelaar helpen uit te zoeken wat het echte probleem is en helpen dit probleem goed en helder te formuleren.
 • Soms is het nodig een andere klachtenfunctionaris in te schakelen. (Bijvoorbeeld als door te veel contact met en van de betrokkenen de behandelaar niet meer onpartijdig kan zijn.) De behandelaar meldt dit dan en laat horen wie als tweede of nieuwe behandelaar ingeschakeld wordt.
 • Als de behandelaar denkt dat dit nodig is, kan de Commissie besluiten in een vroeg stadium van het proces het bestuur van het ouderinitiatief op de hoogte te brengen.
  De behandelaar zal toestemming vragen aan alle betrokkenen, ook als niet alle betrokkenen toestemming geven, kan het noodzakelijk zijn het bestuur een melding te doen dat er een kwestie of klacht speelt.
 • Klachten die gaan over onvrijwillige zorg en wettelijk gezien afgehandeld horen te worden volgens de Wet zorg en dwang of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, worden doorverwezen naar de juiste instantie.
 • De behandelaar houdt de betrokkenen op de hoogte welke stappen zijn genomen n welke stappen er nog zullen worden genomen in het traject.
 • Het streven is, samen met de betrokkenen binnen 6 weken te komen tot een oplossing waar ieder tevreden over is.
 • Als de behandelaar denkt dat er meer tijd nodig is om samen tot een goede oplossing te komen, kan na de behandelaar in overleg met de voorzitter van de commissie besluiten dat de termijn verlengd wordt.
 • Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan brengt de Commissie een advies uit, dat wel zwaarwegend, maar niet bindend is.
 • Gedurende het gehele proces kunnen betrokkenen zich laten bijstaan door een deskundige. Wanneer dit aan de orde is, laten de betrokkenen dit zo spoedig mogelijk horen aan de Commissie. De kosten voor bijstand worden betaald door degene die de bijstand heeft ingeschakeld.
 • Gedurende het gehele proces en na afloop van het proces hebben de betrokkenen de mogelijkheid de klacht in behandeling te geven bij een andere instantie zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, het College voor de Rechten van de Mens, de burgerlijke rechter of de officier van Justitie. Als de klager hiertoe besluit, laat hij dit onmiddellijk weten aan de Commissie. De Commissie overlegt dan met de klager in hoeverre verdere behandeling van de klacht door De Commissie nog wenselijk is.